เรื่องที่ควรระวังของวันทั้ง 7 ปักษ์แรกธันวาคม 2561