ความรักของชาวเมษ เดือนเมษายน 2562

คนโสด มีคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีหัวหน้าหรือคนที่ในที่ทำงานมาจีบ

คนมีคู่ เขาเย็นชา เราเสียใจ และบางครั้งเหมือนมีอะไรปิดบังเราอยู่

คนคุย มีเกณฑ์ทะเลากันค่ะ