เลขศาสตร์พันแปลง สัญญลักษณ์และความสำคัญของต้วเลข ตอนที่สาม

            Sir Thomas Browne ( คศ 1605 - 1682 ) เป็นแพทย์และนักปรัชญาที่ศึกษาและติดตามงานของ Pythagoras ได่้ให้ความหมายภายในของตัวเลขตั้งแต่เลข ( 1 - 9 ) ดังนี้

เลข 1 ให้ความหมายถึงเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียว การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนแบบจำเพาะเจาะจง ภาวะความเป็นผู้นำและเป็นอิสรภาพไม่พึ่งพาใคร สํญญลักษณ์คือ . 

เลข 2 ให้ความหมายถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติออกเป็นสองขั้วหรือด้าน และมีสะพานเชื่อมความหมายทั้งสองด้านเอาไว้  จะแสดงออกซึ่งความสุภาพมีพลังงานของความกระสับกระส่าย ไม่นิ่ง ความหมายจำเพาะคือความเป็นตัวกลาง อ่อนไหว ปราถนาซึ่งความกลมกลืน สอดคล้อง สัญญลักษณ์คือเส้นตรงที่มีสองปลาย 

เลข 3 ให้ความหมายถึงสภาวะทั้งสามซึ่ง Pythagoras เรียกว่า surface ได้แก่สภาวะอดีต ปัจจุบันและอนาคต , พ่อ แม่ ลูก และกาย จิต วิญญาณ  เลขนี้รวมแรงสั่นสะเทือนของเลข 1 และเลข 2 เอาไว้ด้วยกัน สัญญลักษณ์คือรูปสามเหลี่ยม

เลข 4 Pythagoras เรียกเลขนี้ว่า Great miracle เป็นพื้นฐานแห่งหิน ของแข็งแรกที่ถูกสร้างขึ้นมา เลขนี้มักเกี่ยวข้องกับคำสาบาน ให้คำปฏิญาณตั้งแต่อดีตกาล ความหมายเฉพาะคือ ความมั่นคง  อดทน  สามารถกระทำได้จริง แน่วแน่ในเป้าหมาย