Pick a card อะไรที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 3

Pick a card อะไรที่คุณจะต้องไปฝ่าฟันในช่วงนี้ - ไพ่กองที่ 3

สภาพคล่องทางการเงิน ช่วงนี้คุณการเงินติดขัด แต่ก็อยากปาร์ตี้ เบาได้เบานะคะ