พรหมวิหาร 4 -หลักที่ควรใช้ในชีวิตประจำวัน

พรหมวิหาร 4 -หลักที่ควรใช้ในชีวิตประจำวัน

ถือเป็นหลักธรรมประจำใจที่ช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข

โดยหลักธรรมนี้ได้แก่

เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย