บทสวดพลิกชีวิตด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าบทสวดมนต์ที่ได้รับการกล่าวขาน จากประสบการณ์มากมายว่าช่วยทำให้ชีวิตที่วิกฤติ มีสิ่งดีๆพลิกให้ดีขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม พลังของคาถานั้นต้องตามมาด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน

แม่หมอจินนี่ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่ะ

บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินบัญชร

บทสวดบูชาเทพเทวาทุกพระองค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล พระไตรญาณชินบัญชร

บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินบัญชร

โยโส ภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภควันตัง อภิปูชะยามิ
โยโส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ธ้มมัง อภิปูชะยามิ
โยโส สุปะฏิปันโน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง สังฆัง อภิปูชะยามิ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ
จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ
เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจังนัง สาธุโวเม สุณันตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ( พุทธคุณ )
สะวากขาโต ภะคะวะโต ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ( ธรรมคุณ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สะวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ( สังฆคุณ )

อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะเจริญสวดมนต์ภาวนาธรรม บูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อสร้างสมทศบารมีธรรม ในจิต มีทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา เจริญอิทธิบาททั้ง ๔ ด้วยความพอใจในความเพียร ให้ความสนใจและใคร่ครวญพิจารณา ให้สังหารนิวรณ์ทั้ง ๕ อันมีกามฉันทะ ความพยาบาท ความง่วงขณะปฏิบัติ ความคิดฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย ให้มันมลายหายออกไป มีวิตก วิจารณ์ ปิติ สิริร่วมสุข เอกกัคคตา เข้ามาแทนที่ ให้ถึงฌานสมาบัติ จนเดินทางเข้าสู่มรรคาพระอริยะบุคคล ล้างธุลีกิเลสให้สูญ ตัดมูลอาสวะให้สิ้น ห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวง ล่วงถึงพระนิพพานที่ยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ มีสมเด็จโตวัดระฆังเป็นที่สุด จงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้า ทำลายทุกข์กายใจให้เหือดหาย ทำลายมารตัณหาให้พินาศ ขอให้พ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและอันตรายภัยพิบัติทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว มีโช่คลาภ มีความสุขสิริสวัสดิ์ เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบัน กาลอนาคต และภพหน้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ.

อุกาสะ อุกาสะ มือของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วขอประนมขึ้นระหว่างคิ้ว ข้าพเจ้าขอถวายต่างดอกบัวปทุมชาติ จักขุของข้าพเจ้าทั้งสอง อันรุ่งเรืองฉายแสงแวววาว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง นะโม นมัสการ ข้าพเจ้าขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงพระญาณเห็นทั่วทุกทิศแดนไกล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ภาวนาว่า พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ ตั้งใจภาวนาไว้ให้ดี ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ ด้วยพุทธานุภาพที่ทรงตั้งมั่นในอุเบกขา ทรงเมตตาโปรดสัตว์ทั่วทิศ ทรงฤทธิ์แกล้วกล้า เดชะพระจตุพรหมวิหาร ในน้ำพระหฤทัยมีพระเมตตา ทรงพระกรุณาช่วยสัตว์ให้หายเข็ญ

พุทโธพุทธัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
ธัมโมธัมมัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
สังโฆสังฆัสสะ กำจัดออกไป อย่าเข้ามาใกล้ขอบขัณฑ์เสมา
พวกมารไพรีอย่าเข้ามาใกล้ คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น สารพัดศัตรูวินาสสันติ
ข้าพเจ้าจะขออาราธนาพระธรรมเจ้า ทั้งแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์ จนจบในพระไตรปิฏกยกย่อออกมาว่า

อาปามะจุปะ คือ พระวินัย
ทีมะสังอังขุ คือ พระสูตร
สังวิทาปุกะยะปะ คือ พระปรมัตุถ์
ด้วยเดชะพระธรรมเจ้าทั้งหลาย ขอให้โพยภัยอย่าได้มี จงกำจัดพลัดพลายออกไปให้พ้น
ข้าพเจ้าจะขอไหว้คุณพระสงฆ์อันทรงศีลบริสุทธิ์ พระสงฆ์ทรงเป็นมิตรผูกจิตพิศมัย
สังฆัสสัง มังคะลังโลเก อุมะอะปิ พระสังฆังจงมารักษาตัวข้าพเจ้า ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด

หนึ่งนมัสการพระพุทธูมาอยู่ตรงหน้า พระธรรมมาอยู่ตรงหลัง พระสังฆังรักษาจิต
พระพรหมผู้เป็นเจ้าสวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า เหล่าเทพเทวานพเคราะห์เสด็จเข้ามาช่วยกันรักษา
ด้วยเดช ……
พระอาทิตย์ทั้งหก ทรงประทานกำลังมาให้
พระจันทร์สิบห้า ทรงศีลในใจ
พระอังคารแปดองค์ มารักษาภายใน
พระพุธสิบเจ็ด เป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร
พระเสาร์ดีจริงกำลังสิบทัศน์ มาช่วยกำจัดมหาอุบาทว์
พระพฤหัสสิบเก้า เข้ามาสิงสู่ให้พรทุกสิ่ง
พระราหูสิบสอง มาช่วยกันรักษาศัตรูมีมามอดม้วยบรรลัย
พระศุกร์ยี่สิบเอ็ด มาช่วยป้องกัน
พระกาฬตัวกล้าร้ายกาจนักหนา ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น

นะโมเมสัพพะเทวานัง สัพพระเคราะห์จะเทวะตา
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิภุมโมจะเทวานัง
พุทโธลาภัง ภะวิสสะติ ชีโวศุโกร์จะมหาลาภัง
สัพพะเคราะห์วินาศสันติ โสโรราหูเกตุมหาลาภัง
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วินาศสันติ
พระเคราะห์ภายใน พระเคราะห์ภายนอกจงหายไป พระเคราะห์ปีขอให้เคลื่อน
พระเคราะห์เดือนขอให้คลาย พระเคราะห์วันขอให้หาย มลายไปสิ้น ชัยยะ ชัยยะ

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา
๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา
๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร
๔. หะทะเยเม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเนนิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเฏ ติละกา มะมะ
๙. เสสาสติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสิติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา
๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
๑๒. ชินา นานา วะระสังยุตตา สัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะ**ตะเล
สะทา ปาเลน ตุมัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา
๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จารามิ ชินะปัญชะเรติฯ
อิติปิโสภะคะวา นะชาลีติ ฉิมพาลี จะมหาเถโร สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา
พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา สัพเพชะนา พหูชะนา ภะวันตุเม
พุทโธ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม
ธัมโม ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม
สังโฆ ชัยยะ เมตตาฉิมพะลีจะมหาเถโร ลาภะลาภัง ภะวันตุเม

ขอนมัสการพระสีวลีเถรเจ้า ผู้ทรงเป็นเลิศในทางลาภสักการะ
พระองค์ทรงมีศักดาฤทธานุภาพที่จะหาอุปมามิได้ พระมหาเถรสีวลีพระองค์เสด็จ
ไปอยู่ยังสถานที่แห่งใด ๆ เทพยดาและมนุษย์ย่อมมาบูชามิได้ขาดในสถานที่นั้นทุกแห่ง
ขอให้เดชะพระสีวลีเถรเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด.

นะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
โม พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
พุท พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
ธา พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
ยะ พระขันแก้ว แผ้วถางทางพระนิพพาน
สินมัคญาณ ทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี ไมตรี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระคุณสัมปันโน อะระหัตตะผล
นะโมพุทธายะ นิพพานัง ปัจจะโยโหตุ ปูเชมิ

บทสวดมนต์นี้ บูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า พระอรหันตเจ้า พระสีวลี
พระพรหม เทพเทวาทุกพระองค์ในสวรรค์ทุกชั้นทั่วแสนโกฐจักรวาล

สมเด็จโตได้ตรัสว่า ” ผู้ใดสวดบทสวดมนต์พระไตรญาณนี้สักการะบูชา จะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ สวดทุกเช้าค่ำแล้วผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาบทสวดมนต์พระไตรญาณนี้ไว้ที่บ้านเรือน ก็จะป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้ ถ้าพกพาติดตัวเดินทางไปในที่ต่าง ๆ จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง “