เลขศาสตร์พันแปลง สัญญลักษณ์และความสำคัญของตัวเลข ตอนที่สี่ หมายเลข  5 แสดงความหมายของการขยายตัว  สัญญลักษณ์ได้แก่ดาวห้ามุมเป็นความหมายของมนุษย์ยืนท่ามกลางจักรวาล กางแขนและขาเป็นตัวเลขของมนุษยชาติ จิตวิญญาณที่ไม่สิ้นสดุ ความฉลาดและความรักหล่อหลอมรวมกัน ความหมายจำเพาะแสดงถึงจิตวิญญาณชั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัว

หมายเลข  6 เป็นตัวเลขแห่งการสร้างสรรค์ พลังแห่งธรรมชาติและวิวัฒนาการ ภาพแสดงหมายเลขนี้ได้แก่สามเหลี่ยมสองภาพซ้อนกันจนกลายเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่า ให้ความหมายเฉพาะว่าเป็นนักคิด นักตรรกวิทยา ผู้หยั่งรู้หรือผู้ให้ความช่วยเหลือคนอื่น ด้านลบแสดงถึงความวิตกกังวล ความเครียดและสภาวะซึมเศร้า

หมายเลข  7 ให้ความหมายถึงประตูวิหาร รูปทรงที่แทนเลขเจ็ดคือสามเหลี่ยมวางบนสี่เหลี่ยมด้านเท่า  ประตูวิหารหมายความถึงความลับแห่งชีวิต ขบวนการเรียนรู้ชีวิตในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิญญาณ ความลี้ลับและด้านอุดมคติ

หมายเลข 8 เลขนี้สัญญลักษณ์สามารถเขียนได้สามแบบ แบบที่หนึ่งคือสามเหลี่ยมสองภาพหันยอดเข้าหากัน ให้ความหมายถึงความสมดุุลระหว่างเหตุและผล แบบที่สองคือสี่เหลี่ยมซ้อนกันในแนวตั้งให้ความหมายถึงการมีอิสรภาพ แบบที่สามวงกลมสองอันวางซ้อนกันในแนวตั้งให้ความหมายโลกแห่งสองสภาวะด้านกายสังขารและจิตวิญญาณ