เกร็ดโหร : ขอพรให้สมปรารถนา

เกร็ดโหรวิธีขอพรให้สมปรารถนา

ในทางโหราศาสตร์มีการคำนวณดวงดาวเพื่อหาวันฟ้าเปิด คือวันที่ สวรรค์ โลก และนรก เปิดประตูเชื่อมต่อกัน ตลอดจนยังมีการคำนวณหาองศาของดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ที่ทำมุมสนิทองศา จัดว่าเป็นวันที่ดีในการอธิษฐานขอพรจากดวงจันทร์

 

ในวันนี้จึงมีความเชื่อว่าเป็นวันพิเศษแห่งฟากฟ้า วันที่ประตูทั้งสามภพเปิดพร้อมกัน ใครที่ล่วงรู้ ใครขอสิ่งใดจะสมปรารถนาตามกำลังแห่งบุญ

 

🔮 อาจารย์จรัล พิกุล โหราจารย์ผู้มีชื่อเสียงได้มอบเคล็ดลับความรู้นี้เอาไว้

 

================== ================== ==================

 

🔴วันฟ้าเปิดอธิษฐานขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอเงินจากพระจันทร์ ปี2563

• 25 มกราคม เวลา 04:46 น.

• 23 กุมภาพันธ์ เวลา 22:36 น

• 24 มีนาคม เวลา 16:31 น.

• 23 เมษายน เวลา 09:29 น.

• 23 พฤษภาคม เวลา 00:43 น.

• 21 มิถุนายน เวลา 13:47 น.

• 21 กรกฎาคม เวลา 00:38 น.

• 19 สิงหาคม เวลา 09:45 น.

• 17 กันยายน เวลา 18:04 น.

• 17 ตุลาคม เวลา 02:37 น.

• 15 พฤศจิกายน เวลา 12:13 น.

• 14 ธันวาคม เวลา 23:20 น

 

 

วิธีอธิฐานขอพรจากพระจันทร์

🔴ขั้นตอนที่1 เตรียมตัว

1.ให้แบ่งเงินออกเป็นสองส่วน

•เงินส่วนที่1 เงินสำหรับใช้>> แยกใส่ซองไว้ต่างหาก

•เงินส่วนที่2 เงินสำหรับใช้เป็นสื่อในการอธิษฐานขอพรพระจันทร์ >> ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้มากที่สุด (เงินส่วนนี้ห้ามใช้จนกว่าจะผ่านไป2-3วัน)

 

2..ในวันนั้นให้ทำบุญตักบาตร พร้อมถวายสังฆทาน ทำจิตใจให้สงบ

3.งดการทะเลาะการพูดจาหยาบคายตลอดวัน

4.ห้ามให้ใครยืมเงิน/ทวงเงินในวันนั้นเด็ดขาด

 

 

🔴ขั้นตอนที่2 อธิษฐาน

5.เปลี่ยนน้ำหิ้งพระใหม่ นำดอกไม้ธูปเทียนบูชา  เน้นดอกไม้กลิ่นหอม ธูป 15 ดอก หากมีผลไม้5-9 อย่างจะยิ่งดี แล้วนำกระเป๋าที่ใส่เงินวางไว้หน้าพระพุทธรูปที่บ้าน ในช่วงวันและเวลานั้น(บวก ลบไม่เกิน12ชั่วโมง ดีที่สุดคือเวลาที่กำหนด)

 

6.สวดพระคาถาขอพร

คำบูชาพระ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ


คำนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)


คำอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ


คำนมัสการพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
(ไตรสรณคมณ์)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


ศีล 5
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


เมื่อท่านสวดมนต์ เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสวดบทชุมนุมเทวดา
“สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

 

บทสวดพระคาถาบู๙ษพระอาทิตย์ พระจันทร์ (นำมาจาก อ.ลักษณ์ เลขานิเทศ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

เอกะจักขุ นาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทาฯ เอกะจักขุ นาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะ ระตะนะ สัมปันโน มณีโชติ ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชะตะ สะมิทธา อหังวันทามิ เมสะทาฯ

 

7.ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ได้สร้างมาแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ทั้งหลายให้เทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ แห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ขอให้ท่านประทานพรให้ข้าพเจ้า...(ชื่อ/นามสกุล) จงมี....(สิ่งที่ปรารถนาที่ไม่ผิดศีลและอยู่บนความจริง ขอได้ทุกเรื่อง การงาน การเงิน ความรัก การเรียน สุขภาพ )


                                                                                   ด้วยความปรารถดี

                                                                                         หมอนุ้ย