คาถาแสวงหาลาภ

ภาพโดย Максим Нурлыгаянов จาก Pixabay 


คาถาแสวงหาลาภ


ยํ ยํ ปุริโสวา อิตถีวา

ทุเรหิวา สมิเปหิวา

เถรัสสะ อานุภาเวน

สทาโหติปิยํ มะมะ


ท่องคาถานี้ 3 จบเดินทางไปหันหน้าทางทิศตะวันออก จะได้ลาภสมประสงค์