Pick a card ต้องเข้าหาเขายังไง ไม่ให้นก - ไพ่กองที่ 2

Pick a card ต้องเข้าหาเขายังไง ไม่ให้นก - ไพ่กองที่ 2

ที่ผ่านมาไม่แปลกใจเลยที่คุณจะนก เพราะด้วยลักษณะนิสัยของคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง แต่อาจจะเชื่อมั่นมากเกินไปจนดูเป็นเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้ง ถ้าครั้งนี้ยังเข้าหาเขาด้วยวิธีเดิม ๆ อยู่ก็อาจจะนกต่อไปนะ แนะนำให้เปิดใจฟังเขาบ้างจะดีขึ้นค่ะWarning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15944.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15944.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15944.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15990.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412