คาถาผูกรัก


คาถาผูกรัก


พุทธัง รัตตะนัง

ธัมมัง รัตตะนัง

สังฆัง รัตตะนัง

นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

ทำให้เขาคิดถึงเรา ถ้าเสกคาถาใส่หมอนจะทำให้ไม่ฝันร้าย


คาถามหาระรวย


โอมนะโมพุทธายะ

พุทธัง สะระติ

ธัมมัง สะระติ

สังฆัง สะระติ

จิตตังสะมาเรมะมะเอหิ

เอหิชัยยะ เอหิสัเพชะนา

พะหูชะนา เอหิ