คาถาพืชผล

           การปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าสูง หรือการทำการเกษตรที่ต้องการหวังประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากความตั้งใจแล้ว ความเชื่อมั่น ความศรัทธาว่าเราต้องทำได้ก็มีผลไม่ให้ย้อท้อต่ออุปสรรค วันนี้มีคาถาโบราณมาฝากกันค่ะ


คาถาพืชผล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา

เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ

ปวุตตา พืชชาติโย

ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ

วิรูหันตุ


ใช้ท่องขณะปลูกต้นไม้หรือ หว่านพืชผลให้เจริญงอกงามค่ะ ปลอดแมลงโรคภัย