Pick a Card งานแบบไหนที่รอเราอยู่ - ไพ่กองที่ 2

Pick a Card งานแบบไหนที่รอเราอยู่ - ไพ่กองที่ 2

งานที่รอคุณอยู่ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง อาจจะเป็นงานด้านวิชาการ หรืองานเฉพาะทางอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม แต่ต้องระวังให้ดี ว่าการทำงานเป็นทีมบางครั้งก็อาจมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ่อย ๆ อีกทั้งต้องระวังว่าการได้งานครั้งนี้จะเป็นได้งานแบบไปแทนที่คนเก่าที่ walk out ออกไป เพราะปัญหาในที่ทำงาน  จะเข้าไปก็ต้องดูทิศทางลมดีๆ ก่อนWarning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15582.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15582.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15582.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412