บทสวดเสริมชะตา คนเกิดวันอาทิตย์(โหราศาสตร์พม่า)

บทสวดเสริมชะตา

คนเกิดวันอาทิตย์(โหราศาสตร์พม่า)


สวดบทขัดโมระปริตร และบทขัดวัฎฎะกะปริตร

วันละ6จบ


บทขัด โมระปะริตตัง
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มหาสัตตัง วิวัชชะยิ

เถรัสสะ สารี สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง

กัปปัฎฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ


บทขัดขันธะปริตร ดังนี้

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสสิ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเหฯ