จัดเกรด ดวงเศรษฐี

ลองตรวจสอบกันดูค่ะ ว่าคุณจะรวยได้หรือไม่ ถ้ารวยได้ จะรวยได้ถึงระดับใด


ระดับที่ 1 เถ้าแก่น้อย

 • มีดาวพุธ พฤหัส ศุกร์ ร่วมเรือนกันในภพกัมมะ และ พระราหู จากเจ้าเรือน หรือ สถิตอยู่ใน ภพปุตตะ หรือ ลาภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส
 • พระราหู ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรใน ภพปุตตะ และ ดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตรในภพลาภะ และ ดาวศุกร์มาสถิตยังภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ อุจจาภิมุข หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค
 • พระราหู จากเจ้าเรือนกดุมภะ กุมดวงชะตา ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในภพปุตตะ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนกัมมะมีดาวพฤหัสสถิต
 • ดาวเสาร์ จากเจ้าเรือนกัมมะ มากุมลัคนาในเรือนตนุ ได้ตำแหน่งมหาอุจจ์ และ ดาวศุกร์ จากเจ้าเรือนกดุมภะมาสถิตอยู่ในภพปัตนิ และ พระราหูจากเจ้าเรือนลาภะสถิตภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ อุจจาภิมุข หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค
 • ดาวพุธจากเรือนกัมมะ และ ดาวศุกร์จากเรือนกดุมภะ มากุมดวงชะตา ดาวพฤหัสสถิตอยู่ในภพสุภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส
 • ดาวพุธสถิตภพสหัชชะได้ตำแหน่งเกษตร และ ดาวพฤหัสสถิตภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ อุจจาภิมุข และ ดาวศุกร์สถิตภพพันธุได้ตำแหน่งเกษตร
 • เจ้าเรือนตนุ พันธุ เป็นดาวพฤหัส มาสถิตภพตนุได้ตำแหน่งเกษตร และ เจ้าเรือนสหัชชะเป็นพระราหู มาสถิตภพลาภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ อุจจาภิมุข
 • เจ้าเรือนลาภะ พันธุ เป็นดาวศุกร์ มาสถิตภพกดุมภะ ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน และ เจ้าเรือนสหัชชะเป็นดาวพุธ มาสถิตภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ อุจจาภิมุข
 • ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน ปุตตะ และ กดุมภะ และ ดาวพฤหัสมาสถิตในภพ กดุมภะ ได้ตำแหน่งเป็นเกษตร
 • พระราหูเจ้าเรือนลาภะกุมดวงชะตา และ ดาวพฤหัส และ ศุกร์ จากเจ้าเรือน สุภะ กดุมภะ มาสถิตภพปัตนิ เล็งตัวชะตา ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส
 • ดาวพุธ พฤหัส ศุกร์ ร่วมเรือนกันในภพ ตนุ หรือ กดุมภะ หรือ สุภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ ราชาโชค
 • ดาวพุธ พฤหัส ศุกร์ ร่วมเรือนกันในภพ ปัตนิ หรือ ลาภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส
 • ดาวพฤหัส และ ศุกร์ สถิตได้ตำแหน่งเกษตร อยู่ในภพ กดุมภะ หรือ สุภะ


ระดับที่ 2 เถ้าแก่ใหญ่

 • ดาวอาทิตย์ จากเจ้าเรือน กดุมภะ หรือ สุภะ มากุมลัคนา เป็นตำแหน่ง มหาอุจจ์ ตนุเศษ และ มีดาวพฤหัสร่วมเรือน
 • ดาวศุกร์ จากเจ้าเรือน กดุมภะ หรือ สุภะ มากุมลัคนา เป็นตำแหน่ง มหาอุจจ์ ตนุเศษ และมีดาวพฤหัสร่วมเรือน
 • ดาวศุกร์ จากเจ้าเรือนกัมมะ มากุมลัคนาในเรือนตนุ และ มีดาวพุธ พฤหัส ร่วมเรือนกันในภพปุตตะ หรือ พันธุ ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค
 • ดาวศุกร์ จากเจ้าเรือนพันธุ มากุมลักคณา และ ดาวศุกร์สถิตอยู่ในภพกดุมภะ และ ดาวพฤหัสจากเจ้าเรือนสุภะ มาสถิตอยู่ใน ภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค
 • ดาวพุธเป็นเจ้าเรือน หรือ สถิตภพสหัชชะ และ ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือน หรือ สถิตภพสุภะ และ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน หรือ สถิตภพกดุมภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค
 • เจ้าเรือนตนุเป็นดาวพฤหัส มาสถิตภพสุภะ และ เจ้าเรือนลาภะเป็นดาวศุกร์ มาสถิตภพกัมมะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส หรือ มหาจักร หรือ ราชาโชค


ระดับที่ 3 เศรษฐีน้อย

 • ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกัมมะมากุมดวงชะตา และ ดาวศุกร์จากภพปัตนิมาสถิตในภพกดุมภะ ได้ตำแหน่งเป็น มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส และ ดาวพฤหัสเจ้าเรือน กดุมภะ ปุตตะ มาสถิตภพกัมมะ เป็นตนุเศษ
 • ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนปุตตะ ดาวพุธเจ้าเรือนสหัชชะ มากุมลัคณา หรือ ร่วมเรือนตนุ และ ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะ มาสถิตภพปัตนิ ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส และ ดาวศุกร์เจ้าเรือนกดุมภะ ปัตนิ มาสถิตภพลาภะเป็นตนุเศษ
 • เจ้าเรือนตนุเป็นดาวพฤหัส มีดาวอาทิตย์มาสถิตอยู่กุมดวงชะตา และ เจ้าเรือนตนุไปสถิตอยู่ที่กัมมะ
 • มีดาวศุกร์เป็นตนุเศษ ร่วมลัคณา กับดาวพฤหัส และ มีดาวอาทิตย์สถิตในภพสุภะ และ มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะ


ระดับที่ 4 เศรษฐีใหญ่ (มหาเศรษฐี)

 • ดาวอาทิตย์ พุธ ศุกร์ ร่วมเรือนตนุ หรือ กุมลัคนา และ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัชชะ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนกดุมภะ ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส และ ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะได้ตำแหน่งตนุเศษสถิตอยู่ในภพพันธุ
 • ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนกดุมภะ มากุมดวงชะตาเป็นตนุเศษ และ ดาวศุกร์เจ้าเรือนพันธุ มากุมดวงชะตา และ พระราหูเจ้าเรือนภพมรณะ มาสถิตยังเรือนกดุภะ และ ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะ มาสถิตในภพพันธุ ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส
 • ดาวอาทิตย์จากเจ้าเรือน กดุมภะ ดาวอังคารจากเจ้าเรือนปุตตะ กัมมะ มากุมดวงชะตา ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส และ ดาวพุธเป็นตนุเศษจากเจ้าเรือนสหัชชะมากุมดวงชะตา และ ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุ ลาภะ มาสถิตย์ในภพลาภะได้ตำแหน่งเกษตร และ ดาวพฤหัสมาสถิตเล็งดวงชะตาในภพปัตนิ
 • ดาวพฤหัส จากเจ้าเรือน กดุมภะ หรือ สุภะ มากุมลัคนา ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ ตนุเศษ และมีดาวอาทิตย์ร่วมเรือน และ มีดาวศุกร์เล็งดวงชะตามาจากภพปัตนิ
 • ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนตนุ กัมมะ และ อาทิตย์กุมลัคนา ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ หรือ อุจจาวิลาส และ ดาวศุกร์เจ้าเรือนสหัชชะ สถิตในภพกดุมภะเป็นตนุเศษ 


โทร 089-762-6899

คลิก https://imeduang.com