Pick a card รักครั้งใหม่ของคุณ จะเป็นแบบไหนนะ - ไพ่กองที่ 4

Pick a card รักครั้งใหม่ของคุณ จะเป็นแบบไหนนะ - ไพ่กองที่ 4

คนที่ได้กองที่สี่ ความรักครั้งใหม่จะเจอได้จากการเดินทาง หรือการไปในสถานที่กลางคืนจะรู้สึกถูกชะตากันเหมือนรู้จักกันมานาน เป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีจริงจังและจริงใจต่อกัน แต่ก็ต้องระวังเช่นกันอะไรที่เร็วเกินไปต้องหักห้ามใจ ไม่เช่นนั้นจากความรักที่ดีจะกลายเป็นเราที่โดนเทได้ ลักษณะเป็นคนหน้าตาน่ารัก และมีนิสัยอารมณ์ร้อนและมีเสน่ห์ รู้สึกว่าน่าเข้าไปคุยด้วย