Pick a Card งานแบบไหนที่รอเราอยู่ - ไพ่กองที่ 3

Pick a Card งานแบบไหนที่รอเราอยู่ - ไพ่กองที่ 3

งานที่รอคุณอยู่ ถ้าไม่เป็นงานของครอบครัว เช่นการสืบทอดกิจการของครอบครัว ก็อาจจะเป็นงานกิจการแบบครอบครัว มีการบริหารงานกันในเครือญาติ ประเภททุกคนคือนาย แล้วคุณคือลูกน้องที่ต้องทำงานทุกอย่างตามคำสั่งของทุกคน แต่ด้วยความสามารถของคุณจะทำให้คุณสามารถผ่านไปได้