คาถาเสริมดวงชะตา คนเกิดวันพฤหัสบดี(โหราศาสตร์พม่า)

คนเกิดวันพฤหัสบดี สวดบทขัดระตะนะสูตร วันละ 19 จบ

  ปะณิธานะโต  ปัฎฐายะ  ตะถาคะตัสสะ  ทะสะ  ปาระมิโย  ทะสะอุประปาระมิโย  ทะสะ  ปะระมัตถะปาระมิโย  ปัญจะ  มะหาปะริจจาเค  ติสโส  จะริยา  ปัจฉิมัพภะเว  คัพภาวักกันติง  ชาติง  อะภินิกขะมะนัง  ปะธานะจะริยัง  โพธิปัลลังเก  มาระวิชะยัง  สัพพัญญุตะญาณัปปะฎิเวธัง  นะวะ  โลกุตตะระธัมเมติ  สัพเพปิเม  พุทธะคุเณ  อาวัชชิต์วา  เวสาลิยาตีสุ  ปาการันตะเรสุ  ติยามะรัตติง  ปะริตตัง  กะโรนโต  อายัสํมา  อานันทัตเถโร  วิยะ  การุญญะจิตตัง  อุปัฎฐะเปตํวา ฯ

โกฎิสะตะสะหัสเสสุ                                               จักกะวาเฬสุ  เทวะตา

ยัสสาณัมปะฎิคคัณหันติ                                         ยัญจะ  เวสาลิยัมปุเร

โรคามะนุสสะทุพภิกขะ                                         สัมภูตันติวิธัมภะยัง

ขิปปะมันตะระธาเปสิ                                             ปะริตตันตัมภะณามะ  เห ฯ

 

แล้วเสริมชาตาด้วยบทขัดโมระปริตรและวัฏฏะกะปริตร

“ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ”

“ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++