คาถาเสริมดวงชะตา คนเกิดวันจันทร์(โหราศาสตร์พม่า)

คนเกิดวันจันทร์ สวดบทขัดอะภะยะปริตร วันละ 15 จบดังนี้

ปุญญะลาภัง มะหาเตชัง  วัณณะกิตติ มะหายะสัง

สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง    ตัง สุณันตุ อะเสสะโต

อัตตัปปะระหิตัง ชาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

บทขัดโพชฌังคะปริตร

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต
โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

สังสาเร สังสะรันตานัง สัพพะทุกขะวินาสะเน
สัตตะ ธัมเม จะ โพชฌังเค มาระเสนัปปะมัททิโน
พุชฌิตวา เยปิเม สัตตา ติภะวามุตตะกุตตะมา
อะชาติง อะชะราพยาธิง อะมะตัง นิพภะยัง คะตา
เอวะมาทิคุณเปตัง อะเนกะคุณะสังคะหัง
โอสะถัญจะ อิมัง มันตัง โพชฌังคันตัมภะณามะ เห ฯ

++++++++++++++++++++++