ตำนานเทศกาลกินเจ(ตอนที่ 4)

เทพนพเคราะห์ตามคติจีน

ชาวจีนแต่โบราณมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณทั้งหลายล้วนอาศัยอยู่ในทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ ท้องฟ้า ห้วยหนองคลองบึง กองไฟ ฟ้าแล่บฟ้าร้อง สายลม แม่น้ำลำธาร ภูเขา ผืนดิน และเมื่อมนุษย์สิ้นอายุขัยก็จะหวนคืนสู่สภาวะธรรมชาติดังกล่าว ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการประกอบพิธีกรรมเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อจิตวิญญาณในธรรมชาติและเพื่อให้บังเกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและครอบครัว การบูชากลุ่มดาวปักเต้าถือเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวจีนที่มีมาแต่ครั้งอดีตกาล ตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มดาวปักเต้าคือ "โพธิสัตว์ทั้งเก้า" หรือ "กิ้วอ้วงฮุดโจ้ว" ที่เกิดแต่ครรภ์ของเต๋าบ้อหง่วนกุน ปัจจุบันชาวจีนนิยมสวดมนต์บูชาดาวปักเต้าเพื่อสรรเสริญคุณของพระโพธิสัตว์ทั้งเก้ารวมไปถึงการงดรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อสร้างกุศลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของทุกปี


(โปรดติดตามตอนต่อไป)