ราหูใกล้จะย้ายแล้ว ! เตรียมของไหว้มารับพลังกัน 🤩

ราหูใกล้จะย้ายแล้ว ! เตรียมของไหว้มารับพลังกัน 🤩

วันนี้ Galaxy Mentor ที่ปรึกษาดวงชะตา จะมาบอกวิธีการไหว้บูชาพระราหู

ว่าควรไหว้บูชาอย่างไรจึงจะดีวิธีไหว้พระราหู ในวันที่ 17 ตุลาคม

ตามความเชื่อดาวราหูจะย้ายทุกๆ 18 ปี และอยู่ในราศีอย่างนั้นไปจนปีครึ่ง

ความเชื่อเรื่องการไหว้พระราหู คือการเตือนสติเรา

ว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลง เตรียมตัว ตั้งรับกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย

ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ การเตรียมของไหว้ ตัวผู้ไหว้หันทิศไหน

เวลาไหว้ และบทสวด คาถาบูชาพระราหู


ไหว้พระราหูวันไหน เวลาไหนวันที่ 17 ตุลาคม 2566 (เวลา 06.22 น.)

หากใครสะดวกเวลานี้ก็สามารถไหว้ได้ จะเป็นการทำบุญใส่บาตร ขอพร อธิษฐานก็สามารถทำได้

แต่หากไม่สะดวกในเวลาเช้า ไหว้ตอนกลางคืนก็ได้หลายคนนิยมไหว้ตอนกลางคืน


ฤกษ์ที่ไหว้คือ 20.12 น. (สองทุ่ม สิบสองนาที)ทำไมถึงเป็นฤกษ์นี้ เพราะ เลข 8 และเลข 12 คือกำลังของพระราหู

ไหว้พระราหูหันหน้าทิศไหนตัวเราหันหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เป็นทิศทางของพระราหูของไหว้ 8 หรือ 12 อย่าง

1. ของคาว

เช่น ซุปไก่

2. เครื่องดื่ม น้ำดำ เช่น โคล่า กาแฟดำ

3. ขนม เช่น เปียกปูน เฉาก๊วย

4. ผลไม้ องุ่น

5. งดจุดธูปเทียน


เริ่มที่บทสวดบูชาพระราหู

ตามด้วย บทสวด คาถา สุริยะบัพพา และ คาถา จันทบัพพาตั้ง นะโมฯ (3 จบ

)บทสวดบูชาพระราหูกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิสังวิคคะรูโป

อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติกินนุ สันตะระมาโน วะราหุ

จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติสัตตะธา เม

ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ

จันทิมันติบทสวดคาถาสุริยะบัพพากุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต

ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ

เหกุติฯบทสวดคาถาจันทบัพพายัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตังมะมะตัง

วะติตัง เสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ


คำถวายเครื่องสังเวย พระราหูนะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง

สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง

อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา

มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขมะจะฯคาถาบูชาพระราหูคะ

พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)ข้าพเจ้า (นาย...นางสาว) ขอบูชาบารมีพระราหูเทวา

โปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกข์โศก

โรคภัย อันตรายใดๆ ขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้

ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกาย

สุขภาพใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถนา

โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

ก่อนลาของไหว้ไปทานท่องว่า

"คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ"อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไหว้ ของคาว ขนม เครื่องดื่ม

หมอช้างย้ำว่า ผู้ไหว้สามารถหาตามกำลังทรัพย์

หรือแค่การท่องบทสวดไม่ตั้งโต๊ะไหว้ก็สามารถทำได้เช่นกันหลังไหว้เสร็จนิยมลาของไหว้บางส่วน

มารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย


#ราหูย้าย #ราหูอมจันทร์