9 คาถาเสริมดวงการงาน ให้ก้าวหน้าและราบรื่น

9.คาถาสวดเสริมดวง เรื่องการงานให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ราบรื่น

1.คาถาสมัครงาน

( ท่องนะโม 3 จบ )

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ

ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ

นะเมตตา โมกรุณา

+++++++++++++

2. คาถาเมตตามหานิยม

ให้เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เมตตาเอ็นดู อุปถัมป์

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง

วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพเพ อิเม

ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม (เป็นคาถาเมตตามหานิยมพระสีวะลี)

+++++++++++++++++

3.คาถาเจ้านายเมตตา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

ให้สวดท่องภาวนา 3 จบ ก่อนออกจากบ้าน แล้วเจ้านายจะเมตตา

+++++++++++

4.คาถาผูกใจคน

ให้คนทั่วไปรักใคร่ ใครเห็นใครรัก

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ

+++++++++++++++

5. คาถาการงานก้าวหน้า

“ตั้งนะโม 3 จบ

อิติปาระมิตา ติงสา อิติสัพพัญญะ มาคะตา

อิติโพธิ มุนุปปัตโต อิติปิโส จะตะมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี

ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ (ท่อง 9 จบ)”

+++++++++++++

6.คาถาเจรจา

“ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ

อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ”

++++++++

7.คาถาข่มศัตรู

เมื่อมีคนกลั่นแกล้ง สิ่งไม่ดีที่เขาทำกับเราจะกลับไปหาเขาเอง

“ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก

อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต

ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง”

+++++++++++++++++++

8.คาถาเมตตามหานิยม (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต)

จะทำอะไรมีคนรัก คนเมตตา

เมตตา คุณะณัง อะระหัง เมตตา

++++++++++++++++++++++

9. คาถาพูดจามีเสน่ห์

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเตฯ