รวมคาถามัดใจ คาถาทำให้เขาหลงรัก ยืนเฉย ๆ เขาก็รัก

    มาจ้า แม่หมอขอรวบรวมคาถามัดใจ "ยืนเฉย ๆ เขาก็รัก" ใครอยากมีรักใหม่ปัง ๆ มาที่นี่เลย พร้อมแล้ว ลุย!


คาถาเสน่ห์มัดใจ
พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คาถามหาเสน่ห์รักแท้
โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติจิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คาถาให้คนรักโทรหา
นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


คาถามหาเสน่ห์ผูกใจคน
โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


มหามนต์รัก
โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา
Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15972.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15972.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15972.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15973.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15973.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15973.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/15982.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/16000.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/16000.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/16000.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/16011.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 409

Warning: filemtime(): stat failed for D:\home\site\wwwroot/html/cache/16011.html in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 410

Warning: unlink(D:\home\site\wwwroot/html/cache/16011.html): No such file or directory in D:\home\site\wwwroot\generate_article.php on line 412