รวมคาถา(หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ

รวมคาถา

(หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพ

พระคาถาภาวนาคุ้มภัยเวลานอนตามป่า ตามเขา ตามถ้ำ

          สังสิมิมะ สัพพัญญิโก โลมามิ พระยายมราชา ธัมมาจุติ มะอะอุกาโร ท้าวเวสสุวัณโณ พุทโธ กันติ

 

พระคาถาบูชา เทพยดานพเคราะห์


นะโม เม สัพพะเทวานัง
สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ

สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ

ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง

สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ

สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ

สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ

สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

 

คาถาใจอ่อน

นะ เมตตาโม กรุณาพุท ปรานีธา ยินดียะ เอ็นดูมะ คือตัวกู

อะ คือคนทั้งหลายอุ เมตตาแก่กูสวาหะนะ โม พุทธายะ

 

คาถาบูชา หลวงพ่อเดิม

(วัดหนองโพ)

อิติอะระหัง สุขะโต พุทธสโร

หลวงพ่อเดิม นามะเต อาจาริโยเม

อายัสมา อาจาริโยเม ภันเตโหหิ

สวด ๑ จบ

 

คาถาหายตัว

นะ ห้าม โม ปิด พุท มิดหัว

ทา ล้อมตัว ยะ ซ่อนหัว หายตัวบัดนี้

นะ จงงง โม จังงัง พุท กำบัง

ทา ละลาย ยะ สูญหาย อนัตตา สูญเปล่า ฯเะ

เสือมาก็ไม่กลัว ได้เชื่อแล้ว ได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเอง

มหานิยม

โอม มะศรี มะศรี

ตัวกูนี้งาม คือ ฟ้า

หน้ากูขาว คือ ดอกบัว

หัวกูงาม คือ กงจักร

คนเห็นรัก โอมมะประสิทธิเม อิติ ฯ

ใช้เสกขี้ผึ้งสีปากและเสกผ้านุ่งผ้าห่ม

หัวใจมนุษย์

มนุญฺญํ ฯ

กะกาชิวฺหา ฯ

ใช้ลงตะกรุดแล้วเสกด้วยคาถามหานิยม ๒

คาถาอาพัดบุหรี่

ทุมฺโม สุโข โจวสํ อคฺคียํ

สรณํ คโต สรณํ คโต ฯ

ใช้อาพัดบุหรี่คงกระพันและเป็นเสน่ห์มหานิยม

 

คาถานางกวัก

โอม มหาประสิทธิโชคอันอุดม

โอม ปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกคนเดียวขื่อนางกวัก

ชายเห็นชายรัก หญิงเห็นหญิงรัก รู้จักทุกตำบล

คนรักทุกถ้วนหน้า พวกพาณิชชา กูไปค้าเมืองแมน

กูค้าหัวแหวนก็ได้แสนทะนาน

ค้าสารพัดก็ได้คล่องๆ กูค้าเงินก็ได้เต็มกล่อง

กูค้าทองก็ได้เต็มหาบ (เพี้ยง)

วันนี้สารพัด กูได้เต็มหาบมาเรือน

สามเดือนก็เป็นเศรษฐี สามปีสารพัดสำเร็จ

โอมปู่เจ้าเขาเขียว ประสิทธิ์ให้แก่กูคนเดียว

สวาหะ ฯ

ใช้เป็นมหานิยมทางค้าขายดีนักแล

 

คำกรวดน้ำ (ของเก่า)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ

มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

(ปิยา มะมัง)

สุริโย จันทิมา ราชา

คุณะวันตา นะราปิจะ

พรหมะมารา จะ อินทา จะ

ตุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ

มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ

ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ

ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ

ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หีนา ธัมมา

ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ

ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา

สัลเลโข วิรยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง

กาตุญจะ วิริเยสุ เม ฯ

พุทโธ ทีปะวะโร นาโถ

ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ

สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ

มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

 

คำแปล

ด้วยการทำบุญนี้ ขอให้พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณสูงสุด ขอให้อาจารย์ผู้มีอุปการะ ขอให้มารดาบิดาและญาติทั้งหลาย (ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า) ขอให้พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราชา อีกทั้งท่านผู้มีพระคุณ ขอให้พระพรหมและหมู่มาร ทั้งพระอินทร์และท้าวโลกบาลทั้งสี่ กับเทวดาทั้งหลายด้วย ขอให้พระยม และมนุษย์ทั้งหลาย ที่รักใคร่เป็นมิตรสหาย ที่เป็นกลางๆ รวมทั้งพวกที่มีเวรต่อกันด้วย ขอให้บรรดาสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุขทั่วกัน และขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ จงอำนวยความสุขทั้ง ๓ ประการ ขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุอมตะนิพพานโดยเร็วเถิด

ด้วยการทำบุญนี้ และด้วยการอุทิศส่วนกุศลนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุพระนิพพานซึ่งตัดขาด (กิเลส) ตัณหา และอุปาทาน โดยเร็วและโดยง่ายเถิด กว่าจะลุถึงนิพพาน บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่าใด ที่มีอยู่ในสันดานของข้าพเจ้าขอให้บรรดาสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไปทุก ๆ ขณะด้วยเถิด

ข้าพเจ้าไปเกิด ในภพใด ๆ ขอให้จิตใจซื่อตรง มีสติปัญญา มีความเพียรขัดเกลากิเลส และขอให้ศัตรูหมู่มารทั้งหลายจงอย่าได้มีโอกาสทำการรบกวน ในเวลาข้าพเจ้าทำความเพียรเลย

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นนาถะที่พึ่งอันประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งด้วย พระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ของข้าพเจ้า ด้วยอานุภาพอันเยี่ยมยอดของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลาย เหล่านั้น ขออย่าให้มารทั้งหลายได้โอกาสเลย.

คาถาพระเจ้าอมโลกหรีอปฐมกัปป์

นกาโร กุกฺกุสนฺโธ สิโรมชฺเฌ

โมกาโร โกนาคมโน ลลา ฐิเต

พุกาโร กสฺสโป พุทฺโธ จ ทฺวเนตฺเต

ทากาโร ศฺรีสากฺยมุนี โคตโม ยเทฺวกณฺเณ

ยกาโร อริยเมตฺไตฺรโย ชิวฺหา ฐิเต

ปญฺจ พุทฺธา นมามิหํ ฯ

ใช้เสกแป้ง เสกน้ำมัน น้ำมนต์ กันและไล่พวกผีพวกสาง

บทสวดมนต์ฉบับหลวงพ่อเดิม


อิติปิโสภะคะวา  มือข้าพเจ้าสิบนิ้ประนมขึ้นหว่างคิ้ว  ขอถวายต่างธูปเทียนทอง  จักขุของข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว  ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ  บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก  เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ  พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน  พระองค์ทรงญานเห็นทั่วทุกแดนไกล  พระเจ้าบัญญัติไว้ให้ภาวนา  ให้ว่าพระทุกขัง  พระอนิจจัง  พระอนัตตา  สังโฆ  สังฆัง  ตั้งใจภาวนา  ศัตรูมีมาแก้ได้ทุกประการ  เดชะพระจตุพรหมวิหาร  ตั้งมั่นในอุเบกขา  โปรดสัตว์ทั่วทิศทรงฤทธิ์แก้วกล้า  ทรงพระกรุณาหายเข็ญ  พระเล็งเห็นทั่วทุกตัวสัตว์  พุทโธกำจัด  ธัมโมกำจาย  สังโฆศูนย์หายไปในบัดนี้  เป็นมารไพรีอย่าเข้ามาปน  คนร้ายอกุศลถอยไปให้พ้น  สารพัดศัตรูวินาสสันติหนึ่งพิศมัยพระอาทิตย์ทั้งหกเป็นที่ชุมนุมคุ้มเสนียดและจัญไร  พระจันทร์สิบห้ามารักษาภายใน  พระอังคารแปดองค์ทรงศีลมาให้  พระพุทธสิบเจ็ดเสด็จมารักษาตัวข้าพเจ้า  พระพฤหัสสิบเก้าเข้ามาสิงสู่เป็นครูทุกสิ่ง  พระเสาร์ดีจริงกำลังสิบทัศน์  มาช่วยกำจัดมหาอุบาทว์  พระยายมราชร้ายกาจหนักหนา  ศัตรูมีมามอดม้วยบรรลัย  ศัตรูที่ไหนให้บรรลัยที่นั่น  พระราหูสิบสองมาช่วยป้องกัน  พระศุกร์ยี่สิบเอ็ดนั้นมาช่วยกันรักษา  พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู  ทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตราย  ชัยยะ  ชัยยะ  ข้าพเจ้าขอระลึกถึงคุณพระบารมีทรงแสงรัศมีเลื่อมๆ พรายๆ  ทรงแสงพระสุริยะฉายทั่วท้องธรณี  ได้สวดได้เรียน  ได้เขียนบาลี  โภยภัยอย่ามีกำจัดพลัดพราย  พระธรรมแปดหมื่นชื่นอกชื่นใจ  พระธรรมเป็นมิตรผูกจิตพิสมัย  คุณมนต์คุณดลทนอยู่ไม่ได้  ศัตรูภายนอกเร่งถอยออกไป  ศัตรูภายในบรรลัยสิ้นสุด  เดชะพระพุทธมาอยู่ตรงหน้า  พระธรรมมาอยู่ตรงหลัง  พระสังฆังรักษา  พระอินศวรเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์มาช่วยกันรักษาตัวข้าพเจ้า  ส่วนพระนารายณ์อยู่เบื้องซ้ายขวา  พระพรหมเสร็จจะมาให้พรทุกวัน  เทวดาอยู่เมืองสวรรค์มาช่วยกันรักษา  พระกาฬตัวกล้ามาช่วยผลาญศัตรู  ทั่วทั้งชมพูอย่าให้มีอันตราย  พุทธังคลาดแคล้วพระแก้วเสด็จจะไป  ธัมมังแคล้วคลาดกันอุบาทว์และจัญไร  สังฆังว่าสงฆ์ติดเป็นธงชัย  ข้าพเจ้าจะอยู่แห่งใดไปแห่งใดจงช่วยคุ้มครองรักษา  กว่าตัวข้าพเจ้าจะถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้า  พุทธังรักษา  ธัมมังรักษา  สังฆังรักษา  อะหังวันทามิทูระโต  อะหังวันทามิธาตุโย  อะหังวันทามิสัพพาโส  นะโมพุทธายะ.

ยันต์เกราะเพชรพระพุทธเจ้า

อิติปิโสภะคะวา มือข้าพเจ้าสิบนิ้วประนมขึ้นหว่างคิ้ว ขอถวายต่างธูปเทียนทอง จักขุของ  ข้าพเจ้าทั้งสองอันแวววาว ขอถวายต่างประทีปแก้วดอกประทุมชาติ บูชาบาทพระพุทธเจ้าอันงามยิ่งนัก เป็นวงกงจักรร้อยแปดประการ พระเจ้าเสด็จไปแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วเข้าสู่พระนิพพาน

พระองค์ทรงญาณเห็นทั่วแดนไกล พระเจ้าบัญญัติให้ภาวนาให้ว่า มะอะทุกขัง อุอนิจจัง อะอนัตตา สังโฆ สังฆังตั้งใจภาวนา ศัตรูมีมาแก้ไขได้ทุกประการ