มัดรวมบทคาถาขอขมา ปลดล็อกชีวิตให้รุ่งเรือง

รวมให้แล้วค่ะ บทขอขมาปลดล๊อกชีวิตให้รุ่งเรือง ติดขัดเรื่องไหน เรื่องใดที่ติดใจเรามาตลอด ตั้งจิตอธิฐานกล่าวด้วยความนอบน้อม มาปลดล๊อกชีวิตกันนะคะ

คำขอขมา ปลดล๊อกให้ชีวิตรุ่งเรือง

++++++บทขอขมาพระรัตนตรัย++++++++++


    วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะเม ภันเต
    วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะเม ภันเต
    วันทามิ สังฆัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะเม ภันเต

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

คำขอขมาบิดามารดา (หลวงพ่อจรัญ)

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑.    ธูปเทียนแพ ๑ ชุด
๒.    พวงมาลัยดอกมะลิ ๑ พวง

       
คำกล่าวขอขมา

“กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส
ที่ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) ได้ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้
ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน (หากนึกเรื่องได้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ เคยขัดใจท่าน เคยเถียงท่าน เป็นต้น ควรบอกให้หมด) 
ลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนั้น
ขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
ให้ลูกทุกเรื่อง”

 

เมื่อลูกได้กล่าววาจาขอขมาแล้ว พ่อและแม่ให้พูดว่า

ขออโหสิกรรมให้ลูกทุกเรื่อง

"คนที่เถียงพ่อแม่ ชอบดุพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่เสียใจ คนพวกนี้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ ถึงวันเกิดของเราให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่คนละ ๑ ชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ๑ ผืน ตื่นเช้ามาไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว จัดอาหารอย่างดีที่สุดที่พ่อแม่ชอบ ให้พ่อแม่รับประทาน เมื่อรับประทานแล้ว ให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน เอากะละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าพ่อแม่ เอาสบู่ฟอกให้สะอาด แล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด เอาผ้าเช็ดตัวผื่นเล็ก ๆ ที่ซื้อมาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ท่าน เสร็จแล้วพูดว่า กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วย เสร็จแล้วกราบเท้าท่าน ๓ ครั้ง เอาเท้าท่านทั้งสองคนละข้าง เหยียบที่ศีรษะเรา แล้วให้ท่านให้พรเรา นั่นแหละถึงจะล้างกรรมกันได้"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอขมากรรม

อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจะขมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห

 

ยะถาอะกุศเลเยมะ ยังกะรัมหา เอวังภันเต

 

อัจจะโยโน ปะฏิคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะ

 

อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

 

ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

 

ตะติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง มิจฉาทิฏฐิ อะธิฏฐานัง ปัจจุทธะรามิ

 

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน ต้องคำสาป ให้ม้วยมรณ์ ถอนด้วยนะโม พุทธายะ ยะธา พุทโมนะฯ

 

นะสูญ โมสูญ พุทสูญ ธาสูญ ยะสูญ ต้องคำสาปทั้งมูล

 

สูญด้วยนะโมพุทธายะ ยะธาพุทโมนะฯ

+++++++++++++++++++++++

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรที่เคยสาบาน บนบาน ปลดหนี้กรรมให้น้อยลง พร้อมบทสวดมนต์ขอขมาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข

คาถาบทสวด

ตั้งนะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวา รัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำกล่าว

ตั้งจิตอธิษฐาน อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้อแม่ซื้อ ในทุกชาติ และเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบัน ของข้าพเจ้าในครั้งนี้

ข้าพเจ้าชื่อนามสกุล ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

++++++++++++++++++++++++++

คาถาขอขมาพระภูมิเจ้าที่

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ พระภุมมะเทวา ขะมามิหังฯ

จากนั้นให้กล่าวคำขอขมา

ข้าพเจ้า ............(แจ้งชื่อ-สกุล) วันเกิด......... อยู่บ้านเลขที่...................... ขอขมาพระภูมิ เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.ที่แห่งนี้ ข้าพเจ้าขอขมากรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ที่ได้กระทำลงไปทั้งดี และไม่ดี รู้ตัว และไม่รู้ตัวก็ตาม ข้าพเจ้าขอขมาท่านทั้งหลาย

สวดบทกรวดน้ำ "อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยอิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย" ขออุทิศให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่องค์พระภูมิ เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขใจเถิดฯ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญขออุทิศให้ท่านทั้งหลายได้รับผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่องค์พระภูมิ เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขใจเถิดฯ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ(แล้วแต่จะกล่าวอื่นๆได้)

คำขอขมากรรมรวม ต่อพระรัตนตรัย

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ, ทวาระตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต.
กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะโทสัง อะสัญจิจะโทสัง สัพพะโทสัง ขะมันตุ โว อะโหสิกัมมัง สันติสุข โอม   

ลูกขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา พระพุทธองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งปวง มหาเทพ มหาเทวี องค์เทพทุกท่าน เทวดาทุกองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง

    ข้าพเจ้าชื่อ............ ขอสำนึกผิดที่ได้ทำอกุศลกรรม กรรมทั้ง ๗ สาย ๑) กรรมสายโลภะ ๒)กรรมสายโทสะ ๓) กรรมสายโมหะ ๔) กรรมสายราคะ ๕) กรรมสายอกตัญญู ๖) กรรมสายโกหกหลอกลวง ๗) กรรมสายลบหลู่สิ่งศักดิ์ิสิทธิ์
ที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน

๏    ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่ระลึกได้และระลึกไม่ได้ ชาตินี้หรืออดีตชาติ ด้วยกาย วาจา ใจนี้ ต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และต่อผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด ทุกสิ่งที่เป็นบาปกรรมตรงนี้ พฤติกรรมเช่นนี้ ๛

๏    บัดนี้ ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในพฤติกรรมที่กล่าวมานี้ ขอขมา และขออโหสิกรรม แก่ข้าพเจ้าด้วย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า จะไม่ทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกต่อไป จะมีจิตเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อ-เกื้อ-กัน ต่อทุกสรรพสิ่ง ๛

๏    ในอดีตหรือปัจจุบันนี้ หากว่าพระภิกษุ สงฆ์รูปใด ผู้อื่นผู้ใด สัตว์อื่นเหล่าใด มาทำร้ายด้วยวิบากกรรมนี้ ให้ข้าพเจ้าเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งกายและจิตใจ กรรมเช่นนี้ ข้าพเจ้าขอรับการขมาและอโหสิกรรมให้  จะไม่จองเวร อาฆาต พยาบาทอีกต่อไป และขอไถ่ถอนสิ่งที่จองเวร อาฆาต พยาบาทต่างๆ คืนสู่ธรรม๛

๏    บัดนี้ ข้าพเจ้าขอส่งกุศล (บอกชื่อบุญกุศลที่จะทำตอบแทน ใช้หนี้....)............ขอเจ้ากรรมนายเวร โปรดเมตตารับและโปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ด้วยบุญกุศลอานิสงส์นี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความเจริญ ปลอดภัย เป็นสิริมงคล สุขสันติ สันติสุข๛

๏    ขออัญเชิญบารมีพระพุทธองค์ และพระแม่ธรณี โปรดเสด็จมาเป็นประจักษ์พยาน และโปรดเคลียร์ แก้ไขวิบากกรรม ขอให้ทุกฝ่ายรับการขมา และเจ้ากรรมนายเวร อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นำไปสู่สันติสุข  โอม มะ อะโห ศานติ สันติ โอม ๛

คำขอขมาแบบโบราณ ( วันทา ฯ )

กายะกัมมัง วาจากัมมัง มะโนกัมมัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะระจิตเต พุทธะรัสมิงปาปะคะโต มะยาขะมะถะ เม ภันเต กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะระจิตเต ธัมมะรัสมิงปาปะคะโต มะยาขะมะถะ เม ภันเต กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะระจิตเต สังฆะรัสมิงปาปะคะโต มะยาขะมะถะ เม ภันเต กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บาปเพราะโลโภ บาปเพราะโทโส บาปเพราะโมโห บาปปุรานะกรรม บาปปัจจุบันนะกรรม บาปที่จำได้ก็ดี บาปที่จำไม่ได้ก็ดี ปามะทาด้วยจิตก็ดี ปามะทาด้วยใจก็ดี ปามะทาด้วยอักขระ พยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งก็ดี

บาปแต่หลังแสนเท่า บาปแต่เก่าแสนปี บาปแต่แรกแหกแต่ปีนี้ เดือนนี้ วันนี้ ยามนี้ เดี๋ยวนี้ก็ดี

ขอแต่พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆังเจ้า จงกำจัดตัดออกจากใจ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็ข้าเทอญฯ

อุกาสะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เมภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะ ฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา กายะสา วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทา เม เต ตถาคะต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปี อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ ( หมอบลง )

อุกาสะ วันทามิ ภันเต สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิติพพัง สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง สาธุ สาธุ สาธุ อะนุโมทามิฯ